محصولات Minwax

ﻻك ﭘﺎﯾﻪ آب ﺑﺪون رﻧﮓ داﻧﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
ﻻك ﭘﺎﯾﻪ آب ﺑﺪون رﻧﮓ داﻧﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮاق ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻄﺒﻮع درﺧﺖ ﮐﺎج ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻼي ﺳﻄﺢ ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ خورشید، رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻻک ﻫﺎي ﻣﯿﻦ وﮐﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي ﺗﺮﻣﻮ وود ، روﮐﺶ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ، روﮐﺶ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ، ﭼﻮب ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻦ ، آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ روش اﺟﺮاي ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ، ﻏﻠﻄﮏ و اﺳﭙﺮي
 ﻧﮑﺘﻪ :
ﺗﻤﺎم ﻻك ﻫﺎي ﻣﯿﻦ وﮐﺲ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﺘﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﺟﻼي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻك ﻫﺎي رﻧﮓ داﻧﻪ دار و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯿﻦ وﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻻك ﻫﺎي ﺑﺪون رﻧﮓ داﻧﻪ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﻄﮏ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻻك ﭘﺎﯾﻪ آب رﻧﮓ داﻧﻪ دار

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
ﻻك ﭘﺎﯾﻪ آب رﻧﮓ داﻧﻪ دار ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻄﺒﻮع درﺧﺖ ﮐﺎج و با هفت کد رنگی زیبا(فندقی ، تیک ،گردویی روشن، گردویی تیره ، ماهگونی ، عسلی ، ونگه ) مطابق با سلیقه شما ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ  خورشید، رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻻك ﻫﺎي ﻣﯿﻦ وﮐﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي ﺗﺮﻣﻮ وود ، روﮐﺶ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ، روﮐﺶ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري و ﭼﻮب ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ روش اﺟﺮاي ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ، ﻏﻠﻄﮏ و اﺳﭙﺮي

ﻧﮑﺘﻪ :
ﺗﻤﺎم ﻻك ﻫﺎي ﻣﯿﻦ وﮐﺲ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﺘﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﺟﻼي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻك ﻫﺎي رﻧﮓ داﻧﻪ دار و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯿﻦ وﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻻك ﻫﺎي ﺑﺪون رﻧﮓ داﻧﻪ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﻄﮏ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
 

ﻻك ﭘﺎﯾﻪ آب ﭘﻮﺷﺸﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
ﻻك ﭘﺎﯾﻪ آب ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻄﺒﻮع درﺧﺖ ﮐﺎج و ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ ﮐﺪ رﻧﮓ  ( ﻣﺎت ، ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮاق و ﺑﺮاق  ) ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪخورشید، رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  ﻻك ﻫﺎي ﻣﯿﻦ وﮐﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي ﺗﺮﻣﻮ وود ، روﮐﺶ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ، روﮐﺶ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ، ﭼﻮب ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻦ ، آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ روش اﺟﺮاي ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ، ﻏﻠﻄﮏ و اﺳﭙﺮي

ﻧﮑﺘﻪ :

ﺗﻤﺎم ﻻك ﻫﺎي ﻣﯿﻦ وﮐﺲ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﺘﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﺟﻼي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻك ﻫﺎي رﻧﮓ داﻧﻪ دار و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯿﻦ وﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻻك ﻫﺎي ﺑﺪون رﻧﮓ داﻧﻪ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﻄﮏ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و اﺟﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﻦ وﮐﺲ:

 

۱ – ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ۱۰ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن درب ﮔﺎﻟﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۲ – ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎي رﻧﮓ ، ۲۵ اﻟﯽ ۳۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۳ – ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﮐﺮدن درب رﻧﮓ ﻫﺎ ، ﮔﺎﻟﻦ را ﺧﻮب ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ.
۴ – ﻫﯿﭻ ﺣﻼﻟﯽ (آب ، روﻏﻦ و رزﯾﻦ) ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد.
۵ – ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻻك ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ روﻏﻦ از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
۶ – در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي رﻧﮓ ﮐﺎري در ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. (در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ)
۷ – از ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ روي آن رﻧﮓ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
۸ – اﺑﺰار ﻫﺎﯾﯽ (ﻗﻠﻢ ﻣﻮ و ﻏﻠﻄﮏ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۹ – در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻻك ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ ، آﺟﺮي و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان آن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮاي ﭼﻮب ، روﮐﺶ ﭼﻮﺑﯽ و ﺗﺮﻣﻮ وود اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
۱۰ – ﻻك ﻫﺎي ﻣﯿﻦ وﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺮ روي ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه (ﺳﺎب ﺧﻮرده) ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
۱۱ – در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﺠﺪد ﻻك ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﺘﻤﺎ از ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن اﺟﺮاي ﻗﺒﻠﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ اﺟﺮا ، ﺳﻄﺢ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳﻤﺒﺎده ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺮم ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻤﺒﺎده ﺑﺰﻧﯿﺪ.
۱۲ – از ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ( ﻏﺒﺎر ، ﺧﺎك اره و …) در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻻك ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﭼﻮﺑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
۱۳ – در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﻧﮓ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻄﺢ ﭼﻮﺑﯽ را ﺳﻤﺒﺎده ﻧﺮم زده و ﻣﺠﺪدا رﻧﮓ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
۱۴ – ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺑﺰار ، ﭘﺲ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻻك ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ روﻏﻦ ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه AZ1 و ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺑﺰار ، ﭘﺲ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻻك ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ آب، از آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
۱۵ – در ﻻك ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ آب زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دﺳﺖ ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ ، زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و در ﻻك ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ روﻏﻦ زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دﺳﺖ ۲ ﺳﺎﻋﺖ و زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

رنگ های مین وکس بر روی چوب ترمو وود

رنگ های مین وکس بر روی چوب روس